Дружество ВЕДА

разпространител

"Дружество ВЕДА" - www.vedaorg.info

е доброволно сдружение от лица, регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза.

Дружество ВЕДА е разпространител на филма "Майка Ганга - пътуване по свещената река Ганг" за България. Всички средства, набрани при разпространиението на филма, ще бъдат използвани за представянето му в цялата страна.


Продукция на Vedavision съвместно с ISKCON Cinema
© 2006 www.vedaorg.info